Светот на знаењето го отвораме за вас!

ECDL програма

ECDL програмата се состои од 3 целини кои вклучуваат компјутерскa теорија и пракса:

Почетна програма - Start: Основна програма - Core: Напредна програма - Advanced:
 • • Основи на компјутер
 • • Online основи (комуникациски основи)
 • • Обработка на текст
 • • Пресметковни табели
 • • Презентации
 • • Користење на бази на податоци
 • • IT безбедност
 • • Online соработка
 • • Уредување на слики
 • • Уредување на веб страници
 • • Проектно планирање
 • • Обработка на текст
 • • Пресметковни табели
 • • Бази на податоци
 • • Презентаци

* Испитите Основи на компјутер, Online основи (комуникациски основи), IT безбедност, Online соработка се според наставната програма (Syllabus 1.0). Преостанатите програми се според наставната програма (Syllabus 5.0).

Испитен центар за ЕЦДЛ


Корисни датотеки


Закон за административни службеници

Закон за административни службеници