Светот на знаењето го отвораме за вас!

Термини за полагање на испити

Секој петок од:

  • • 11:00 часот
  • • 18:00 часот

Секоја сабота од:

  • • 11:00 часот
  • • 13:30 часот

Кандидатите можат да полагаат колку сакаат испити во наведените термини.

Испитот трае 45 минути. Кандидатите ги добиваат задачите во печатена форма. Според насоките дадени во задачите треба да работат во соодветната апликација. Фајловите за полагање на испитот се наоѓаат во папка на компјутерот. Во истата папка треба да се зачуваат сите промени, односно решавањето на испитните задачи.

На крајот од закажаното време на траењето на испитот, кандидатите сите материјали кои ги креирале за време на испитот ги предаваат на лиценцираниот испитувач.

Резултатите од испитот на ваквиот начин на спроведување на испит се испраќаат за најмалку два работни дена од денот на испитите по e-mail или преку други канали за комуникација (кои корисникот треба да ги нагласи на овластените испитувачи по завршувањето на испитот).

Испитен центар за ЕЦДЛ


Корисни датотеки


Закон за административни службеници